DIAMANT SOETRA


Onderdeel van de Perfectie-van-Wijsheids-teksten
WOORDENLIJST   
De vaktermen van het boeddhisme worden niet doorheen alle (sub-)tradities gelijk geïnterpreteerd.
De vroegste Āgama- en Pāli-teksten, resp. behorend tot het Grote en het Kleine Voertuig, zijn ontstaan als een reactie op de concepten die binnen de veda en de (pré-)hindu upanishads naar voren worden gebracht en waaruit het hedendaagse hinduïsme zijn inspiratie haalt.
Alle mahāyāna-geschriften, de soetras (sūtra), zijn een reactie op de genoemde vroege āgama- en Pāli-teksten; ze zijn het er niet helemaal mee eens, ze geven er uitbreiding aan, of een andere wending.
Binnen de mahāyāna-stroming zijn de soetras over het algemeen zowel een reactie op de veda en de upanishads, als op de āgama- en Pāli-periode, als op elkaar.
Zo geeft de vroegste collectie canonieke werken waar het woord mahāyāna op van toepassing is, de Prajña-paramitā-collectie, een eerste commentaar op het in de eerdere geschriften naar voren gebrachte begrip sunyatā, dat we hier kortheidshalve vertalen met 'ledigheid'. De Lotus soetra, bijvoorbeeld, verwijst daar impliciet naar.
De Avatámsaka soetra is een impliciet commentaar op de Lotus soetra en interpreteert de termen hier en daar anders.
De Lankāvatāra soetra is voor een deel geschreven uit bewondering voor zowel de Prajña-paramitā-collectie als voor de Avatámsaka soetra, en Ashvaghosa's "Ontwaken van Gelovig Vertrouwen in de mahāyāna" probeert een synthese van voorheen aangeboden begripsaanduidingen, maar komt dan toch uit bij een omschrijving van terminologie waar zen en Reine Land zich prettig bij voelen, maar anderen waarschijnlijk weer niet helemaal.

Het is daarom verstandig de verschillende vaktermen te interpreteren naar de tijd waarin ze in deze of gene stroming ontstonden, of binnen de context van dit of dat canonieke geschrift, en er bij te bedenken dat er altijd anderen zijn die het, op basis van weer andere teksten, anders zien.

Uitspraakregels voor vreemde woorden:
De u wordt uitgesproken als oe als in hoed: Borobudur = Boroboedoer.
De j wordt uitgesproken als dj; jātaka = djaataka.
De c, ch en cch worden uitgesproken als tsj; citta = tsjieta; ch'an = tsjan.

Kortere of langere lemmas over de woorden :
• Puññaskandha,
• Geest, c.q. mane,
• Mening, c.q. drsti,
• De zeven schatten,
• Dipànkara,
• Wereld, c.q. loka-dhātu,
• Perceptie, c.q. Sañña,
• Niet ... niet,
• Offerandes,
• Boeddhaland,
• Perfect lichaam van vlees en bloed, c.q. rūpa-kaya-pari-nispattya,
• De Verdienstelijke Dharma,
• Universeel vorst, c.q. cakra-vàrtin,

zijn toegevoegd aan de introductieaandacht, juiste
aanvaarden
accharya
Anātha-pindada
araña-vihārin, in het woud levende
āsuras
atma
atomen, ook tekst 30
bāla, kind
beeld, bedacht•
beelden, nimitta
beloning
bereik, prápta, verkregen
bestaande, het
bevrijding, ook tekst 15, ook tekst 31
Bhàgavat
bijeenbrengen, ook tekst 10
bodhisattva-mahāsattvas
Boeddha-rijk
Boeddha-oog, buddha-càksu
bovennatuurlijke vermogen
caitya
de heilige, yava-deva
devas
dharmaparyāya
ding, presentabel
dingen, vàstu
Dipànkara, ook tekst 16
dosa, haat
drievoudige wereld
duisternis
echo, dhváni
eender
ensloos
gāthā, zang
geboorte geven
geboren
gedachte toelaten, utpāda
gedachtestroom
geest, citta
geloof, graha
geloven
gepast
gepredikt, prediken
gids, nàyaka
goede familie
goede, het
grote wijsheid

illusie
impuls, pravàrte
inlaten met, pràti
inzicht
kàlpa, omwenteling
karakteristiek
kenmerken, ook tekst 5
kennen
kennis, alles overstijgende
knielde neer, janumándala
kracht
landen: ksétra
laten bestaan, sthiti
leraren
lichaam, groot
Lokadhātu
manas, denken, geest
meditatie
memoreert
niet steunen op, pratisthito
niet-gekomen
niet-samengesteld, asamskrta
niet-zelf
niets behaald
nobele wezens, aryapudgala
onderwijzen, ook tekst 14, en tekst 24
ontstaan
ontvankelijk
oppakken, ook tekst 28, en tekst 9
overwegen
overzijde bereiken
parinirvāna
passieloos, virāga
passies, raga
perceptie
perfectie
pradáksina, ommegang
pradésha, land
prajñāparamitā
prthivi, aarde, de wijde wereld
pudgala, wezen
puna
puññaskandha, ook tekst 16, en tekst 8
reciteren

samyaksambodhi
sangha
sañña, denken
schenken
schijngestalte, māyā, ook tekst 32
skandha
smrti
spreken
Srávasti
stroom, de … binnengaan
Subhuti
substantie, materie
Súgata
surya, zon
terugglijden
toelaten, prôti
uitdoving
ultieme waarheden
upasthāna
vàndana
verdienstelijk
verdraagzaamheid, geduldige, ksanti
verfraaien
vernietiging
visie, ook tekst 15
vlot, het
voertuig
volmaakt
voorspellen
voort laten komen, utpada
vorm, rūpa
vreugde
waar, onwaar
waargenomen worden, drastávya
waarnemen, ook tekst 14
weg, yana
wereldheerser
wereldsysteem
werkelijkheidswaarde
weten; añana, niet-weten(de)
wijs, guna, vīra, prajñā
zandkorrels
zeven schatten
ziel
zijn

Vertaling: bhiksuni Ratana.

Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme