DE BLOEMENKRANS SOETRA

Avatámsaka Soetra


Boek Acht


Bijlage bij boek Acht - Het Ene Voertuig

Dit naar aanleiding van voetnoot zes, tweede kolom in de bespreking van boek acht van de Avatámsaka Soetra.
In de geciteerde tekst wordt gesproken over Het Ene Voertuig.

Over het algemeen zegt de leer van het Mahāyāna Boeddhisme dat er drie Voertuigen zijn, drie wegen waarlangs we Boeddhaschap kunnen bereiken. Dat zijn de wegen van de Toehoorders of de Srávaka-yāna, de weg van de niet predikende Boeddhas of de Pratyéka-buddha-yāna, en de Bodhisattva- resp de Boeddha-yāna (yāna betekent Voertuig of Weg). De eerw Yinshün (The Way to Buddhahood, Wisdom Publ. 1998) citeert de Lotus Soetra met: "De Boeddhas, hooggeacht door de mensen, weten dat niets permanente of onafhankelijke aard heeft, en dat het Boeddhazaad voorwaardelijk ontstaat; daarom onthullen ze het Ene Voertuig.""
De Lotus Soetra ontstond in ongeveer dezelfde tijd als de Avatámsaka.

Een ander hierop betrekking hebbend citaat uit de Lotus soetra gaat als volgt:
"Want, Sāriputra(1), alle Tathāgatas(2) die in het verleden een bestaan hadden doorheen ontelbare sferen, in alle windrichtingen, en die uit mededogen met de wereld, voor het welzijn, de voorspoed, het geluk van deze grote verzameling van wezens met behulp van vlotte en vaardige middelen (upāya) de Leer uiteenzetten ten overstaan van devas en mensen, en dat deden met verschillende aanwijzingen, verschillende argumentaties, redeneringen, illustraties, met grondleggende ideeën en interpretaties die rekening hielden met de disposities der wezens met hun veelheid aan inclinaties en temperamenten - al die Boeddhas en Bhágavats(3), Sāriputra, hebben de wezens de Dharma door middel van het Ene Voertuig onderwezen: het Boeddha-Voertuig dat uiteindelijk leidt tot alwetendheid."


(1) Saripoetra of Saripoetta was een van de twee meest vooraanstaande gezellen van Sakyamuni Boeddha
(2) Zo-Gekomenen - Boeddhas
(3) Heer
De veel latere Lankāvatāra Soetra geeft de volgende passage. Alleen het concept "Ene Voertuig" is daarin overeind gebleven. Er wordt noch aan de filosofie van de Lotus, noch aan die van de Avatámsaka gerefereerd. In de eerste passage vinden we de filosofie van de Enkel-Bewustzijn-trend (en van zen), met de tweede zal onderandere de Reine Land-stroming zich comfortabel voelen:

(Boeddha beantwoordt hier een vraag van Bodhisattva Mahāmati:) "Wat karakteriseert het pad van het Ene Voertuig? Hoe kun je dit pad van het Ene Voertuig herkennen en realiseren? De herkenning van het Ene Voertuig is daar zodra onderscheid-aanleggen niet (meer) verrijst, zodra concepten als grijpen-naar en dat-waarnaar-gegrepen-wordt opzij zijn gezet, en zodra er permanent de werkelijkheid van "zo-is-het" (yathá-bhutá) is. Mahāmati, deze herkenning van het Ene Voertuig is, behalve door de Tathagata zelf, nooit door iemand anders bereikt, niet door de geleerden, niet door Toehoorders, niet door Zelf-Verlichtten, noch door Brahmanen en dergelijke. Mahāmati, daarom wordt het gekend als het Ene Voertuig.
Mahāmati zei: Waarom spreekt de Gezegende over Drie Voertuigen, en niet over het Ene?
De Gezegende antwoordde: Omdat er geen leer is die Toehoorders en Zelf-Verlichtten in staat stelt zelfstandig nirvāna te bereiken, daarom spreek ik niet over het Ene Voertuig."
Het woord Bloemenkrans staat voor Perfecties die we kunnen behalen en dan als het ware aanbieden aan Boeddha die ons geleerd heeft wat die Perfecties zijn en hoe ze vergaard moeten worden.

Terug naar de startpagina

Naar het volgende boek

Een engelse vertaling werd uitgegeven door Shambala


Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme