Uit het archief van www.buddha-dharma.nl


Acala


bijlage bij "de japanse tuin"

Fudō Myo-o, zeggen japanse bronnen, betekent Licht-koning, en Licht staat dan voor kennis. Acala (spr. Atsjála) in het Sanskriet, = hij die door begoocheling heen breekt. Het shingon spreekt ook over hem als "the Resolute King of Mystic Wisdom", hetgeen hetzelfde betekent.

De naam komt in Japan zowel voor binnen een deel van de Reine Land-stroming, als binnen de tendai en kegon (= Avatámsaka)-scholen. Binnen dat deel van de Reine Land richt de stervende die zich niet krachtig genoeg acht om tot het Reine Land van Amitābha (Amida) te geraken, zich tot Fudō om dan tenminste geboorte te mogen vinden in Tushita, het rijk waar de komende Boeddha Maitreya (Miroku) over presideert.

Binnen de tendai-stroming, nazaat van het Chinese T'ien-tai-boeddhisme, moet het de monnik Sōō (831-918) geweest zijn die de riten rond Fudō binnenbracht, en binnen de kegon-school was het Myōe (1173-1232) die Fudō beschouwde als een afspiegeling van Vairocana (Vairoodzjana) Boeddha, de Cosmische Boeddha. Een Japanse sōtō zenschool, de sōtō-shu die een brits-amerikaanse afdeling stichtte in het Shasta Abbey in Californië neemt een invocatie aan Acala-nátha mee in de avondrecitatie. Daarin wenst de recitant in staat te zijn de psycho-fysieke bindingen te kunnen doorbreken.

Fudō is belangrijk binnen de gemeenschap van berg-asceten, bushi, of yamabushi die shugendō beoefenen, een spirituele praktijk waarbij watervallen een grote rol spelen. Bijvoorbeeld in het Nōh-spel (een klassieke japanse theatervorm) Nomori, De Wachter over de Vlakte, is de reiziger (bijna een standaard-rol binnen de Nōh-spelen) een shugendo-beoefenaar die op zijn reis geconfronteerd wordt met een magische spiegel. Het stuk zegt dan dat datgene wat de spiegel reflecteert alleen verdragen kan worden door iemand die goddelijke krachten bezit. Daarom roept deze yamabushi Fudō aan wiens naam, althans in die traditie, "de Onbewogene" betekent (fudoshin = "onbewogen geest"), en wanneer hij dan in de spiegel kijkt, kijkt hij met de ogen van Fudō. (Overigens is de spiegel een attribuut van het indigene shinto.)
In de japanse perceptie is een tuin dan ook een afspiegeling van de vrije natuur, en meer bepaald de bergen waar Fudō rondgaat. De sōtō-zen-gemeenschap roept Fudō iedere avond aan met een herinnering aan de ontelbare bergen waar deze "weldoende mysticus" verblijft.
Een veelvoorkomende afbeelding van Fudo is die waarin hij in zijn linkerhand een touw houdt, om je emoties mee in bedwang te houden, en in zijn rechter een zwaard waarmee onwetendheid wordt doorkliefd. Daarmee is hij een op en top representant van het boeddhisme.

De figuur van Acála, dan gespeld als achala, komt ook in het tibetaanse of Himalaya-boeddhisme voor.
In het laatste boek van de Avatámsaka soetra, althans in de vertaling door Shiksha-nánda waar het Himalaya-boeddhisme op steunt wordt gesproken over een Achala (Acala) die de praktijk die haar naar (een zekere mate van) verlichting heeft gevoerd omschrijft met: "Ik bezit een verlichtende bevrijding waarin onoverwinnelijke kennis ligt opgslagen. En ik cultiveer de bodhisattva-weg van adhi-sthána (hier te vertalen met vastberaden wil). Ik beheers ook gelijkmoedigheid naar alle dingen, en het licht van alle kennis over de staat waarin alle fenomenen zich bevinden is in mij doorgedrongen. Ik bezit het licht, de kennis, waarmee de werkelijke (illusoire) staat van alle fenomenen aan het licht komt. Ik bezit ook de onvermoeibare concentratie die nodig is bij het zoeken naar de waarheid."
Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme