MAHĀYĀNA SRADDHOTPĀDA SHASTRA


Het Ontwaken van Gelovig Vertrouwen in de Mahāyāna

Woordenlijst

De vaktermen van het boeddhisme worden niet doorheen alle (sub-)tradities gelijk geïnterpreteerd.
De vroegste Āgama- en Pāli-teksten zijn ontstaan als een reactie op de concepten die binnen de veda en de hindu upanishads naar voren worden gebracht en waaruit het hedendaagse hinduïsme zijn inspiratie haalt.
Alle mahāyāna-geschriften, de soetras (sūtra), zijn een reactie op de genoemde vroege Āgama- en Pāli-teksten; ze zijn het er niet helemaal mee eens, ze geven er uitbreiding aan, of een andere wending.
Binnen de mahāyāna-stroming zijn de soetras over het algemeen zowel een reactie op de veda en de upanishads, als op de Āgama- en Pāli-periode, als op elkaar.
Zo geeft de vroegste collectie canonieke werken waar het woord mahāyāna op van toepassing is, de Prajña-paramitā-collectie, een eerste commentaar op het in de eerdere geschriften naar voren gebrachte begrip sunyatā, dat we hier kortheidshalve vertalen met 'ledigheid'. De Lotus soetra, bijvoorbeeld, verwijst daar impliciet naar.
De Avatámsaka soetra is een impliciet commentaar op de Lotus soetra en interpreteert de termen hier en daar anders.
De Lankāvatāra soetra is voor een deel geschreven uit bewondering voor zowel de Prajña-paramitā-collectie als voor de Avatámsaka soetra, en Ashvaghosa's 'Ontwaken van Gelovig Vertrouwen in de Mahāyāna' probeert een synthese van voorheen aangeboden begripsaanduidingen, maar komt dan toch uit bij een omschrijving van terminologie waar zen en Reine Land zich prettig bij voelen, maar anderen waarschijnlijk weer niet helemaal.

Het is daarom verstandig de verschillende vaktermen te interpreteren naar de tijd waarin ze in deze of gene stroming ontstonden, of binnen de context van dit of dat canonieke geschrift, en er bij te bedenken dat er altijd anderen zijn die het, op basis van weer andere teksten, anders zien.

Uitspraakregels voor vreemde woorden:
De u wordt uitgesproken als oe als in hoed: Borobudur = Boroboedoer.
De j wordt uitgesproken als dj; jātaka = djaataka.
De c, ch en cch worden uitgesproken als tsj; citta = tsjieta; chan = tsjan.

Aangegeven worden de titels waaronder de term gevonden kan worden.

Abhidharma
achtvoudige ontkenning
adem (toel. bij 5)
ālayavijñāna, opslagbewustzijn
anàsrava-dharma, perfecte staat van zuiverheid
añathatva, veranderende staat (van denken)
anut-panna, ongeboren, ook tekst 3
aspiraties
atman
attributen
avidya, onwetendheid, ook tekst 3
beïnvloeding
bewustzijn
bezoedeling
bodhi
bodhisattvas
carrière van de boeddha
chi mo, rustig en verlaten
citta, opslagbewustzijn
Dharmadhātu
dharmakaya, ook tekst 3
dharmatā-dharma-svabhāva, essentiële aard van alle dingen
dharmatā, essentiele natuur van realiteit, ook tekst 3
dhyāna
differentiatie
drievoudige wereld
duhkha, onbevredigd zijn
duràmgama, ver weg
een, het ene
egocentrisme
enkel-bewustzijn, ook tekst 3
essentie
gaan, komen
Ganges, zandkorrels in de
geloof
gewoontepatronen
het fenomenale, wereld van objecten
jati, ontstaan, geboren worden/zijn
juweel
karma
kásina, meditatie
klein voertuig
kung-wu, absolute nietsheid
làkshana, gestalten, kenmerken, ook tekst 1
ledig, sunyā
lege ruimte
mahā
mahāyāna, ook tekst 3
maitri, universele vriendelijkheid
manas, denken
māyā, illusie(gelijk)
methodes, vijf
mind, bewustzijn
Nāgārjuna
nāma
nirodha, uitdoven
nirvāna
observeren
onderscheid aanleggen
onwetendheid
oorzaak, primaire
plotseling
prajñā, wijsheid
prapànca, illusies
pratyáya, meewerkende (secundaire) oorzaak
rūpa, lichaam
saddharma, verheven leer
samādhi, ook tekst 3
samathá
sambhogakāya
samsara
samvrti, samengestelde (ervaarbare) wereld
scheppen/schepper, ook hier
skàndhas, ook tekst 3
smrti, voor de geest houden, ook tekst 3
sraddhāparamitā, gelovig vertrouwen
stadia, 10, ook tekst 2, ook tekst 3
stilleggen
svabhāva, zelfaard/eigen-aard, ook hier, eigen pagina
tathāgata, ook tekst 3
tathāgatagàrbha, ook tekst 3
twijfel
upāya, vlotte en vaardige middelen, ook tekst 3
vāsana, doordrenken, doordrenkt zijn, ook tekst 2
vastu-prativikalpa-vijñāna, analyserend bewustzijn
vereend
vijñāna, bewustzijn, ook tekst 2
vikàlpa, onderscheiden
vipassyanā
wijsheid
Wijze, de
winden, 8
woorden, niet steunen op
wu-nien, geen bewust zijn
yāna, voertuig
zelfaard
zoheid, ook tekst 2, ook tekst 3


Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme