MAHĀYĀNA-SOETRAS IN HET NEDERLANDS

Een selectie uit de canon van het boeddhisme
met een nadruk op de leer van het Grote Voertuig (mahāyāna)Een omvangrijke collectie artikelen over Boeddhisme en vertalingen van canonieke teksten, de stichting, resp. de site White Jade River waar deze serie paginas deel van uitmaken, bestaat sinds mei 2004. De site werd in de lucht gebracht door bhiksuni Rátana die ook de redactie voert. Redactie-informatie op deze pagina.

Een soetra is een anonieme tekst die toegeschreven wordt aan Sakyamuni Boeddha, en die op een paar uitzonderingen na standaard begint met "aldus heb ik het gehoord", evam me sruttam in 't Hybride Sanskriet, en evam me sutta in 't Pāli. Alle andere gecanoniseerde teksten, waarvan er ook een paar in deze collectie zijn opgenomen, zijn geen soetra, maar ook heel wijs en bruikbaar.

De twee talen van waaruit de verschillende teksten zijn vertaald zijn het Sanskriet en het Pāli. Indiase geleerden geven het woord "sanskriet" als "gecultiveerd" of "perfect". Bijna geen van de mahāyāna-werken uit India en Serindia zijn helemaal in het Sanskriet geschreven; ze hebben uitdrukkingen die uit andere streektalen komen. Als gevolg hebben we het liever over Hybride Sanskriet, een samenraapsel van het klassieke Sanskriet en elementen van elders in de regio. Daarentegen is de streektaal het Maghadees (de taal uit het niet meer bestaande staatje Màghada) uitgegroeid tot wat Pāli is gaan heten. Dit Pāli, is de taal geworden van wat de oudste lijn van het boeddhisme wordt genoemd, het hīnayāna dat mettertijd is geëvolueerd tot het theravāda.
Behalve in het blokje waar wordt doorverwezen naar enkele Pāli-teksten, zijn alle andere hier gepresenteerde teksten afkomstig uit het Hybride Sanskriet.


De Lankāvatāra Soetra,

in het nederlands de Afdaling, of eigenlijk, de Landing op Lanka, is een canonieke tekst die grote delen van het mahāyāna boeddhisme heeft geïnspireerd en nog inspireert, dat wil zeggen, daar waar ze voorhanden is in een lokale taal. Ze is belangrijk in die school of traditie die "Enkel-Bewustzijn" wordt genoemd, en is als gevolg belangrijk voor de zen-traditie, niet in het minst waar het het oorspronkelijke Chinese zen (ch'an) aangaat; daar is de Lanka een van de drie basisteksten. verderDe Bloemenkrans Soetra (de Avatámsaka Soetra)

Avatámsaka is de Hybr. Sanskriet-naam van het omvangrijkste canonieke geschrift uit het mahāyāna. Op basis van deze serie manuscripten is de chinese Huayèn-leer ontstaan die in het Japans Kégon heet, en in het Koreaans Hwa'om. Hier wordt een poging gedaan de negenendertig boeken ervan te behandelen, een voor een, met een aantal citaten ter illustratie. verderDe Soetra van Ongelimiteerd Leven

is een mahāyāna-tekst waarin Vairócana Boeddha in gesprek is met Manjúshri bodhisattva. Het fragment dat hier gegeven wordt geeft als het ware de genealogie van de Boeddhas aan, en het vertelt wat Boeddha naar laatste analyse is. verder
Bevrijding door het naakte zien van de aard van bewustzijn

Padma-sambhāva, of Guru Rinpoche, leefde in de achtste eeuw, en hij is het geweest die boeddhisme stevig gevestigd heeft in de Himalaya-staten: het huidige Tibet, Bhutan, en Ladakh.
Er zijn Japanse bronnen die menen dat Padma-sambhāva een zoon was uit de Zuid-Indiase Pāla-dynastie; er zijn ook stemmen die menen dat hij afkomstig was uit het toenmalige Oddyāna.
Padmasambhāva wordt door de nyingma-traditie van het Himalaya mahāyāna-boeddhisme als founding father beschouwd, en door de overige tibetaanse stromingen als een van de Groten wiens woorden nog steeds doorklinken. verder

De Diamant Soetra

Dit is het verhaal: Shakyamuni Boeddha gaf zijn Weten omtrent de dhyāna (zen-)praktijk door aan zijn geliefde discipel Mahā-kàsyapa, die het op zijn beurt doorgaf aan zijn jongere monnik-collega Ānanda.
En zo erfden zevenentwintig achtereenvolgende meesters de niet in woorden te vatten leer.
Na de zevenentwintigste patriarch kwam de achtentwintigste, Bodhidharma. verder

Sūtra over de Ononderbroken Voortgang van Wijsheid

Een aantal fragmenten die allemaal verwijzen naar de meditatie-techniek die dhyāna worden genoemd. Daar zijn een paar fragmenten over meditatie en zien, over meditatie en horen, en over een min of meer voortdurend voor ogen gehouden meditatieve staat die samādhi wordt genoemd. Bodhisattvas met wie Boeddha hier in gesprek is zijn Ava-loki-téshvara en Manjúshri, terwijl hij lange gesprekken heeft met de arhat Ānanda. verder.

De Twintig Zangen over de Weg van het Midden

Nāgārjuna was een Zuidindiase boeddhistische meester uit de eerste of tweede eeuw westerse jaartelling. Hij onderwees aan de grote boeddhistische universiteiten in Noord-India.
verder

De Leer over de Totaliteit

Dit gedeelte van de site bevat geen canonieke werken, maar uiteenzettingen over de filosofie die is ontstaan met de Avatámsaka-leer als basis. Ze is in China bekend geworden onder de naam Hwayèn, in Japan als Kégon, en in Korea als Hwa'om. Een uiteenzetting over de Hwayèn-leer, plus twee uiteenzetting van vroege Hwayèn-meesters, plus biografische gegevens over enkele Hwayèn-patriarchen vindt u hier.

Het Pad van vertrouwen

Aangenomen wordt dat een monnik genaamd Áshva-ghósha deze verhandeling schreef en dat het werk rond 550 westerse jaartelling uit het Hybride Sanskriet naar het Chinees werd vertaald door de monnik Paramàrtha. De Hybr. Sanskriet-versie is sindsdien verloren gegaan.
Áshva-ghósha wordt omschreven als een uitmuntend dichter, op gelijke voet met indiase groten als Kalidásas. Áshva-ghósha's naam luidt in het chinees Máming; beide namen betekenen paardengehinnik. Die naam werd hem gegeven toen zelfs de paarden blij en instemmend hinnikten bij het horen van zijn gedichten. verder

Saddharma — English language section

English
Containing:
A few contributions on the monks' and nun's Code, the Vínaya:
A Commentary on The Formless Gatha of Master Huineng
The mudra of Amitābha Buddha
The two mudra of Vairócana Buddha
The unborn, uncreated in the Buddhist canon
Be an island onto yourself | Be a lamp onto yourself
Heroic Progress, or The Samādhisūtra associated with the Wise
The relations between Southern India and Sri Lanka
The Heart Sutra
Bodhisattva vows

Elsewhere:
Concise history of Odisha


Afhankelijk, Voorwaardelijk Ontstaan

Het leerstuk over Afhankelijk, Voorwaardelijk Ontstaan is zo richtinggevend voor nagenoeg alle boeddhistische scholen gebleken dat we het in verschillende gedaanten, verkort of uitgebreid op veel plaatsen tegenkomen. Het is zelfs zo dat zolang we dit leerstuk niet kennen, we geen idee hebben van Boeddha's onderwijzingen. verder.

Hart Soetra

Van het Hart Soetra bestaan verschillende versies die onderling iets, maar toch niet al te veel van elkaar afwijken. Een vanuit het Hybride Sanskriet naar het Chinees vertaalde versie, en toen weer terug, wordt hier aangeraden als toch een van de meest betrouwbare versies. De tekst is in het engels. verder.

De titel "Tathāgata-garbha-soetra"

kan vertaald worden met "De Leerrede over de Schoot Waaruit de Boeddhas Voortkomen". Het gaat over de inherente Boeddhanatuur.
Uit deze tekst zijn slechts enkele fragmenten gelicht.
verder

Daarnaast staan er een aantal leerredes uit de vroege canonieke werken, zo mogelijk voorkomend in zowel de oostaziatische āgama- als in de Pāli nikāya-collecties op deze site. Met uitzondering van een drietal Pāli-recitaties zijn de overige teksten voor veel mahāyāna-geschriften van grondleggend belang. Wie de mahāyāna-geschriften leest en de onderliggende Pāli-teksten niet kent, leest over de betekenis heen.
Deze teksten zijn te vinden via deze verzamelpagina.

Suràngama Soetra

wordt in deze White Jade River-cluster vertaald met Heroische-Voortgang. Uit deze collectie — er zijn twee teksten met ongeveer dezelfde titel maar deels verschillende inhoud — staan een paar fragmenten op de site. De nederlandstalige fragmenten zijn
de introductie,
en daarnaast hebben we Avalokiteshvara's (Quan Yin's) meditatie op het horen,
en Boeddha spreekt met Manjushri over samādhi.

Suràngama Soetra

De engelstalige teksten zijn Heroic Progress, or The Samadhisutra associated with the Wise,
een vergelijking tussen twee teksten,
en Manjushri's appraisal of Avalokiteshvara's meditation on hearing.

Wat de media te zeggen hebben over boeddhisme.
In deze paginas wordt in 't kort weergegeven wat er zoal gebeurt in de wereld van het boeddhisme. Het geeft in een moeite door informatie over culturen van landen dichterbij en verder weg. De paginas beginnen hier.

Een aantal bijdragen die sinds 2003/2004 op de Nieuwspagina verschenen zijn samengebracht in hun eigen afdeling op de White Jade River-site. Zoek ze : hier


White Jade River, Instituut voor Boeddhisme, KvK registratienummer 20138036, de stichting achter deze en andere internetpagina die verschijnen onder www.buddha-dharma.nl

Emailadres: whitejaderiver@gmail.com / contactwjr@yahoo.nl