DE BLOEMENKRANS SOETRA

Avatámsaka Soetra

Begrippenlijst


DE VAKTERMENDe vaktermen van het Boeddhisme worden niet doorheen alle (sub-)tradities gelijk geïnterpreteerd.

De vroegste Āgama- en Pāli-teksten zijn ontstaan als een reactie op de concepten die binnen de veda en de eveneens hinduïstische upanishads naar voren werden gebracht.

Alle mahāyāna-geschriften, de soetras (sūtra), zijn een reactie op de genoemde vroege Āgama- en Pāli-teksten; ze zijn het er niet helemaal mee eens, ze geven er uitbreiding aan, of een andere wending.

Binnen de mahāyāna-stroming zijn de soetras over het algemeen zowel een reactie op de veda en de upanishads, als op de Āgama- en Pāli-periode, als op elkaar.

Zo geeft de vroegste collectie canonieke werken waar het woord mahāyāna op van toepassing is, de Prajñá-paramitā-collectie, een eerste commentaar op het in de eerdere geschriften naar voren gebrachte begrip sunyatā, dat we hier kortheidshalve vertalen met 'ledigheid'. De Lotus soetra, bijvoorbeeld, verwijst daar impliciet naar.

De Avatámsaka soetra is een impliciet commentaar op de Lotus soetra en interpreteert de termen hier en daar anders.

De Lankāvatāra soetra is voor een deel geschreven uit bewondering voor zowel de Prajñā-paramitā-collectie als voor de Avatámsaka soetra, en Ashvaghosa's 'Ontwaken van Gelovig Vertrouwen in de mahāyāna' probeert een synthese van voorheen aangeboden begripsaanduidingen, maar komt dan toch uit bij een omschrijving van terminologie waar zen en Reine Land zich prettig bij voelen, maar anderen waarschijnlijk weer niet helemaal.Het is daarom verstandig de verschillende vaktermen te interpreteren naar de tijd waarin ze in deze of gene stroming ontstonden, of binnen de context van dit of dat canonieke geschrift, en er bij te bedenken dat er altijd anderen zijn die het, op basis van weer andere teksten, anders zien.Uitspraakregels voor vreemde woorden:

De u wordt uitgesproken als oe als in hoed: Borobudur = Boroboedoer.

De j wordt uitgesproken als dj; jātaka = djaataka.

De c, ch en cch worden uitgesproken als tsj; citta = tsjieta; chan = tsjan.


• (a)samskrta, samengesteld(heden) 14, 25-2

• (im)permanent 35

• (niet-)verschillend 4

• de nul, mathematica 30

• 10 Boeddhas 13, 19

• 10 concentraties 27-2

• 10 krachten Lankāvatāra soetra I

• 10 Onuitputtelijke Kostbaarheden 22

• 10 onuitputtelijke kwaliteiten 27-3

• 10 perfecties 19

• 10 principes 36

• 10 stadia 1, 3-2, 7-2, 15, 17, 26-1

• 10 verblijfplaatsen 15, 33

• 10 voorgaande Boeddhas 13, 23

• 10 windrichtingen 12-4, 26-1

• 140 dagelijkse handelingen 11-2

• 2 naturen 25-3

• 2de concilie 30

• 3 Boeddhalichamen (trikaya) 5

• 3 juwelen 26-1

• 3 voertuigen 8-3, 12-3

• 3 werelden 26-1

• 32 fysieke kenmerken van Boeddha 27, 34, 34-2

• 4 dhyana 26-1; de vier

• 4 edele waarheden 8, 26-1

• 4 elementen 36

• 4 faculteiten 26-1

• 4 grote hemelkoningen (catturmaharajikadeva) 31

• 4 juiste inspanningen 26-1

• 4 onmetelijken 26-1

• 4 rivieren 27-2

• 4 supranormale krachten (chandiddhipada) 26-1

• 5 krachten (pancabalani) / 10 krachten 26-1, 28, 28-2

• 5 levensregels 17-2

• 6 harmonieën, principes van 18-2

• 6 levensvormen 26-1

• 6 paden van wedergeboorte 35-2

• 62 verkeerde meningen 17-3

• 7 bojjànga/factoren van verlichting 26-1

• 8 bevrijding, vormen van (asta-vimoksa) 12-5

• 84.000 (dharmadeuren) 12-4

• aandachtig bewust zijn 21-3; achtzaamheid 25-6

• aard 24, 26-1

• abháya 33-2

• Abhidharma / abhidhamma 1

• abhiñña 28

• abhiseka-ritueel 21-5

• adhisthána/pranidhána 3-2, 12

• afhankelijk, voorwaardelijk ontstaan 23-2, de betreffende pagina

• afstammingslijn 17-2, 18-2, 34, 37-2

• Āgama 22-2, 25-3, 36, 38

• Aggi vaccha-gotta sutta 37-6, ook deze pagina

• agressie 36

• ahimsa 25-5

• akasa 20

• Alagaddupama Sutta 21-4

• Alice in Wonderland (Lewis Caroll) 5

• alomtegenwoordigheid 23-2

• alwetendheid 18, 21, 25-2

• Amaravati 13

• Amitābha/Amatāyus 31, 37-2

(ook Amitābha/Sukhāvati: Migratie van Boeddha's voorouders)

• Amitāyurdyāna 31

• amrta-rasa, doodloos 12-4

• anántarika-kamma, onmiddellijk resultaat 25-5

• anatta 20-2

• Ándhaka-trend 28-2

• angst 26-1, 27-2, 33-2

• animitta 14, 28-2

• anu-pa-disesa 21

• anúttara-samyak-sambodhi (volmaakte verlichting) 34

• Arhat 11, 15, 28, 35, 37-6

• arrogantie 27-3

• asava / Asavakkhaya Ñāna 28

• ascetische praktijken 27

• Ashva-ghosha 2-5, 27-2, 37

• aspiratie 24

• asubha/onzuiver 12-5

• Āsura Diamant soetra, tkst. 12, Avatámsaka tkst. 13

• Athàrva veda 30

• atomen 15, 26-1, 30, 335-2, Lankāvatāra soetra 4vn

• Avalokiteshvara 15, 21-3, 23, 37-5, 37-6, 39-8

• Bamiyan 12-3, op de Bamiyan-pagina

• Bareau 28-2, 33-2

• basis, het ontberen van een 27-4

• bedrog 27-3

• begeerte 27-3, 33-2, 35

• bestaan of niet-bestaan 15-3, intrinsiek bestaan 20

• betekenis, kennis van 33

• bevrijden, wezens ... 12-4

• bevrijding, 8 vormen van 12-5

• bewustzijn, voorbij 26-1, gelijk verlichting 38

• Bhágavan 13

• bhakti, het vedische 12-2

• Bhaisajya-raja sutra (Helende Boeddha) 37-4, op de Bamiyan-pagina, op de Noh-pagina

• Bhaya sutta (over vrees) 33-2

• bloemenkransen 12

• binnengaan in de juiste concentratie 12-4-2

• Bodhgaya 14, 37-6, India-Bodhgaya

• bodhi, vakterm voor verlichting 12

• bodhiboom 1-1, 13, 14, 23

• bodhicitta, wil tot verlichting 12-2, 18, 26-1

• Bodhidharma 10-2, 12-3

• Bodhimáanda(la) 9

• bodhimind 26-1

• Bodhisattva/bodhisatta 2-4, 21, verzamelpagina

• bodhisattvageloften 16, 18

• bodjánga/bojjánga 26-1

• Boeddha 1, 14, archiefpagina

• Boeddha's geboorte 35, in de Pāli-canon

• Boeddha's en de bodhisattva's levensduur 35-2

• boeddhafamilie 26-1, 27-4

• Boeddhakenmerk 35-2

• boeddhaland 11, 21, 24, 26-1

• boeddhalichaam 26-1

• boeddharijk 7

• boeddha-werken 33

• boeddhawoorden (Buddha-vacana, spreek: -vàtsjana) 26-1

• Bön 25

• boosheid 36

• Borobudur 39-5, de eigen pagina

• bovenredelijk, bovenwerelds 12-3, 38-2

• Brahma 13, 19, 21-3, 26-1, 37-2, 37-4

• Brahma-[d]jala sutta 15-3, 17-3

• Brahma-nimàntana sutta 37-2

• brahma-vihāra 25, 25-3, 27-2

• Brhad aranyaka upanishad 33-2, 37-6, migratie van Boeddhas voorvaderen

• bronnen van rivieren 27-2

• Buddhabhadra 27

• Buddhadasa 12-4

• Buddhaghosha 33-2, 36

• buddha-kula (boeddhafamilie) 12-4

• buddhi (ontwikkelen van licht) 16

• Cakkavàtti-sihanáda sutta 23, 35

• cakravártin/wereldheerser 34

• categoriën (huayen-stroming) 10

• Catur-maharájika 19, Yünnan

• catváara-vasharádya (4 onverschrokkenheden) 33-2

• chan/zen 26

• chanda 7-2

• Chao-lun 21

• cintamani/geestjuweel 26-1

• cirkelgang van geboren worden en sterven 21

• civiliseren 25-4, 33

• clan (gotra) 26-1, 35-2

• concentratie 24, 26-1, 27-2, 27-3

• concilies (het derde) 37-3

• condities (het geconditioneerde/ conditioneren) 26-1, 37-6

• Confucianisme (m.b.t. spijt) 35-2

• contempleren 22-2

• cosmos 20

• Cunda, de monnik 35-2

• cijfers, reeksen van 4

• Daoisme (spontaniteit) 38

• darshaná 27

• dasa-balánana (10 krachten) 28-2

• Dasa-nipáta (een canon. werk) 28-2

• dedicaties 25

• Descartes 22

• Deva 8-3

• Devi-/srimad bhagavantam (legende) 13

• Dhamma-pada/dharma-pada 21-5, 27-3

• dharani 3-2, 21-5, 24, 26-1

• dharma engelstalig blog

• dharma eindigende tijd 18-2

• dharma/niet-dharma 21-4

• dharmadeuren, 84.000 12-4

• Dharma-dhatu 24

• Dharma-gupta, traditie der 27

• Dharma-kaya 2-5, 12-4, 20; ook het stukje over schildertechniek op de Korea-pagina

• Dharma-megha (dharma-wolk of -regen) 17-dharmamegha, 32, 37-2

• Dharma-raksha (vertaler) 35-2

• dharmawiel 26-1

dhatu (dharma-) 26-1

• dhruva-loka (een gebied) 13

• dhyana/jhana 7; het lemma

• dhyani-boeddhas 26-1; de Borobudur-pagina

• diagnose 33

• diamant 5, 17;
-soetra 22-2;
banier van 24

• dienstbaar 26-1

• Dipànkara (Boeddha) 36

• doctrine / niet-doctrinair 10-2

• Dogen (soto-zen) 27

• dualisme 14

• dukkha/duhkha 8

• duisternis, onwetendheid) 1

• dwazen (samenleven met) 18

• Eerste Leerrede 21-4

• edelstenen 1-1

• ene voertuig (ekayana) 8-3

• eenderheid van boeddha en bs 25

• eenderheid, samata 15

• Eerste Leerrede 2-3

• eeuwig, de wereld is 20-2

• ego, zelf en 26-1

• eigen aard, geen 14

• Eigen-kracht/Ander-Kracht 3-2; de Tannishō

• eind aan de wereld 35

• ekacitta / een bewustzijn 10

• eka-rasa, één smaak 37-2, 37-3

• eka-yana (1 voertuig) 38

• Ekottara Āgama 23-2

• elementaire cosmos, een concentratie/samādhi 27-4


• elementen (dhātu) 9

• Emei shan, de berg 32

• Enkel Bewustzijn 18-3

• ens, -heid 22-2

• esoterie 6, 38-2

• essentie = geen essentie 38-2

• ethiek (sīla) 22

• Fatsang 20-2

• fenomenen 20-2; elkaar niet kennen 10

• gaan, de leiders komen niet, noch gaan 24

• gama 9-2 (dorp, des pummels)

• gamma (dwaas) 18

• garbha 4

• Garbha-kaya 4

• garuka kamma, zwaarwegend karma 25-5

• gati, geboren zijn 21-3

• geboorteverhaal/Jataka 35

• geconditioneerd 26-1

• gedachtemoment 33

• geest 10

• geestjuweel (cintamani) 26-1

• geestkracht 24

• geledingen(7 bodhi-pàkshika) 11

• gelijkmoedig 25-3

• gelofte, voortijdelijke boeddha- 14

• gelovig vertrouwen 22

• geluid 1, 12-4-2

• generositeit, geven 17

• gevoel, lichamelijk 16

• geweldloos 25-5

• gewijdden 12-4

• gewoontepatronen 38-2

• Goed Verdeelde Tijd 19

• goden 2

• gotra / gotta (afstammingslijn) 35-2

• goud 20-2

• Great Sun Religion 23

• grenzeloze, het 30

• groepen van hechten, 5 groepen , 20-3

• H. Kern 35-2

• haarpunten, herbergen alle werelden 1

• haat 33-2

• handelen, contemplatie op 16, 24, 25-2

• Handelen en de vrucht daarvan 35-2

• handelingen, zuiverende 12

• hechten, 5 groepen van 20-3

• hedonisme 18

• Helende Boeddha 37-4, op de Noh-pagina, op de Bamiyan-pagina

• Hemávata soetra 37

• hetzelfde zijn van de relatieve wereld 37-3

• Himalaya-tradities 37-5

• hina(yana), Klein Voertuig 12-3

• hindu-tradities 13

• horen, faculteit van 12-4-2

• Huayen 2-5, 20-2

• Huineng 10, 12

• Hybrid Sanskriet 12-2

• icchantika-theorie 25-5

• iddhi 28, 28-2

• ik, mijn 35

• illusie 27-3, 33; illusoir 2, 4, 5-2, 12

• immanent 38

• in de wereld 15

• India 13

• Indra 13, 14, 17

• Indra's net 21-3,
Buddhabhadra's versie

• Indus-vallei-civilisatie 4

• inherente aard 14

• intentie 26-1

• inzicht 14

• Jaïnisme 12-2, 33-2

• Jambu-dvipa 9

• jńana/weten 26-1

• juwelen(bergen) 27-3

• Kailash 37-6

• Kala-chakra 35, -ritueel 23

• kalmte en inzicht 37-5

• kalyana-mitra (goede vriend) 39-7

• Kánaka-muni, Boeddha 13

• karma 22-2, 23, 37-6

• karuna 37-5

• Kaya-gata-sati sutta 21-3

• kkhanda / ksandha (de 5) 8-2

• kennen, de fenomenen elkaar niet 10

• kennis, analytische 33

• Khotan 2

• Kleine / Grote Voertuig 12, 12-3

• komen/gaan, aya-vyaya 1, komen 24

• Krakucchanda, Boeddha 13

• kristal, een helder 27-4

• kruin aanraken 3-2

• ksanti/geduldige verdraagzaamheid 8, 12, engelstalig blog

• Ksaya-njana (uitgeblust zijn) 7

• Ksitigarbha 37-6

• Kushinagar 37-6

• kwade wil 27-3

• karnen 37-5

• Làlita-vistára 12-3, 34

• Lankāvatāra soetra 8, 10-2, 15,etc.

• láukika 12-3

• ledig (sunya/sunyata) 9, 11, 14

leeuw der mensen 24

• leiderschap 35

• leraren 27-4

• leringen, boeddha- 33

• levensduur/tijdpad/tijd 6, 31, 38-2

• levensregels 17, 18, 18-2, 25-2

• lichaam, Samanta-bhádra's 3, transformatie 12-5, 27-4

• licht 1, (haartoef) 37

• Linji (rinzai) 27-2

• loka (plaatsen) 12-4

• lokòttara-vada/-stroming 7, 20; -dharma 12-3

• lotushart 5

• Lotus Soetra 8, 12-2

• Lumbini 37-6

• Madhyáma-ágama/Majjhima Nikāya 21-3

• Madhyāmaka-traditie 23-2

• Mágadha 7

• mahā 12-3

• maha-karuna 12-4

• Maha-mati 8-3

• Maha-maya (Boeddha's moeder) 35

• Mahapadana sutta (Pāli-tekst) 34

• Maha-pari-nirvana Soetra, de mahāyāna 18-2, 21-5, 25-5

• maha-purúsha 34

• mahasattva 2-4, 21-3

• Maha-vairocana-Sutra 23

• mahāyāna 7, 9, 11, 12-3

• Maitreya bodhisattva 23

• Mándala het lemma

• Manjushri 7-2,

• Manosarovar 27-2

• mantra 30, het lemma

• maruts, de (stormgoden, hinduďsme) 13

• materie (rūpa) 20-2

• matrix, garbha 4

• mededogen 12-4, 33-2

• megha (dharmamegha) 15

• Menander, koning 37-4

• mensen, tien concentraties 27-2

• Meru, Sumeru 13

• Milindapanha, geschrift 37-4

• mirakel (twin-miracle) 9-2

• morele zelfreflectie (otáppa) 22

• morele zuiverheid 33-2

• Mucilinda, slangenkoning 32

• muziek 23-2

• naga, -koning 1

• Nagārjuna 20-2, 25-6, 33, zijn Vímsaka

• Naropa (geleerde) 22-2

• netwerk van werelden (loci) 5

• niet spreken/preken 10-2

• niet-twee, niet-vorm 27

• niet te vernietigen lichaam 21

• Nigrodha boom 14

• Nikāya (Kleine Voertuig-collectie) 22-2

• Nīla-kantha (blauwe keel) 37-5

• nimitta (teken, niet-teken) 20-2

• niráma 12

• Niramisa sutta 25-3

• Nirmana-kaya (schijngestalte) 37

• nirmana-rati (een verblijfplaats) 9

• nirodha/uitdoven 7, 12-5, 20

• nirvana 8-3, 12-3, 20-3

• nobelen 25-4

• noch ... noch (neva hoti na na hoti) 15-3

• normen 38-2

• Nyingma 31

• obstakels 36

• oceanen 12-5, ook de zijderoute-pagina

• oergelofte, Vairocana's 25, Vairocana's mudra (engelstalig)

• onbegrensd, Boeddhas zijn 27-4

• onbevreesd 33-2

• onbeweeglijk 2-5

• onbewogen 12-4

• onderling doordringen 2-5

• onderscheid aanleggen 8, 10-2;
niet-onderscheiden Lanka 2-2

• onderwijstechniek 33

• oneindigheid 27-2

• ongeboren 22, de engelstalige pagina

• onmeetbaar 30

• ontelbaar 30
• ontkennen 37-5

• ontstaan 22-2

• Ontwaken 27

• onveranderlijk 7

• onvergelijkbaar 30

• onvernietigbare aard van de werkelijkheid 21

• onverschrokkenheid 33-2

• onverstoorbaar 27-3

• onwetendheid (duisternis, tamas) 1, onwetendheid, web van 14

• overdracht van verdiensten 17

• pad van de leraar 27-3

• pad, marga 12-2

• Padma, Boeddha 13

• Pāli 7-2, 9, 9-2, 11, 12-3, 6

• Pánini, grammaticus 4

• param-artha (absoluut, bovenwereld) 12-3, 20-2, 25-6

• pari-nirvana 10-2

• para-nimmita-vasávatti 19

• pelgrimsplaatsen 37-6

• Pascal 5

• Penor rinpoche 31

• piccham 8-2 (kloppen)

• plotseling / geleidelijk 12

• prajna (wijsheid) 37-5

• Prajnya-paramitá (perfectie van wijsheid) 30

• praktijken, ascetische 27

• pratimoksha/patimokkha (monialen-regels) 28

• prati-samvid (4 manieren van weten) 33


• Pratyeka Boeddha (zelf-verlichtte) 12-3

• principes, alles overstijgende 25-2, 33

• psyche, psychologie 38-2, het blog • puñña/punya/punya-skandha (verdienste, verdienstelijk, verdienstelijk lichaam) 17

• Pushya, Boeddha 13

• putthu-jhána (wereldling, onverlicht) 18

• Quan yin, bodhisattva 12-4-2

• Rátana sutta (parabel van de lamp) 9

• realiseren, realiteit 27-3

• recitatieven 27-2

• reïncarnatie vs wedergeboorte 25-5

• Reine land 18-2, 31,

• (Reine) gelukzalig land Aksóbhya Boeddha

• Relatief weten/sammati-ñyana 37-4

• remedie 33

• Rg-veda, Indra in de 13

• Rijk van de boeddhas 22-2

• Rijk van Werkelijkheid 21-4

• rinzai (linji-chan / zen) 27-2

• rivieren 27-2, 35-2

• Róhitassa soetta (Pāli-werk) 20-3

• ruimte, de màndala in de 2, aldoordringend 12-4, 4 atmosferen in 37-3

• rupa, materie 20-2

• rusten op/asraya 37-3

• Sakka/Sakra 19

• Sakya-muni 7-2

• samádhi 17, 18-2, 27-2
de 3: 12-4,

samyak-: 12-4-2

• Samañña-phala soetta 22-2, 28

• Samánta-bhadra 3, 3-2, 28-2, 37

• samápatti (meditatie) 17, 37-4

• samatá (eender, gelijk zijn) 15-3, 33

• Sambhoga-kaya, vreugdevolle resultaatslichaam 3-2

• samsara 7

• samvrti (wereldse waarheid) 12-3

• Samyutta nikāya/samyukta āgama 23-2, 35

• santhika: tot deze wereld behorend, zichtbaar hier-en-nu 16

• sangha 28

• Sari-putra 8-3

• sásvata drsti (eeuwigheidsleer) 4

• sàti 22-2, 37-5

• sati-patthána 16

• Sautrántika-traditie 30

• scheppen/schepper 37-2, 37-4

• schepping 22-2

• schilder, = de geest 5-2

• schisma 38

• sectariërs 22

• Seng Chao, geleerde 21

• Shangri-la (grot) 32

• Shanti-deva, geleerde 17

• Shikin, Boeddha 13

• Shikshanàndha, geleerde 27

• Shinran shonin (Reine Land-stichter) 37-5

• Shudódana 35

• Siddhártha 19

• skandhas 8-2, 35

• Soba rigpa 37-4

• sóbhana-sādhāranā, fraaie geestesgesteldheden 22

• Sóedhana 23

• soma 13

• soetta/ sutra (Eerste Leerrede) 8-2

• Sōtō zen 15

• spiegel (parabel) 35-2

• spijt betuigen/boete doen 35-2

• spirits etc 1

• spontaan 38

• spreken / niet spreken 10-2

• sraddhá (geloof, vertrouwen) 12

• Sraddhot-páda shastra 12-3

• Srávaka (toehoorder) 12-3

• Srimala-devi soetra 33-2, 37-3

• Srimāla-simha-nada Soetra 25-3

• srota-àpanna 18, 27-3

• "stelen" van Dharma 18-2

• sterven 12-4

• Sthavira-vada 37-3

• stoepa / stupa 5

• stroom binnengaan 27-3

• stroom 27-4

• stūpa 5, het lemma

• Subha-kara-simha (monnik) 6

• substraat 20-3

• Sumeru 13

• Suràngama Soetra 12-4-2, 21-3, 38, de engelstalige pagina

• Sutta Nipáta 21, 21-5, 22-2, 25-3, 27-3, 33-2, 37, 37-3

• Suyáma 19

• sva-bhava het lemma

• Svarga ("de andere wereld") 13

• tantra 6-1

• tantra-yāna 11

• tathāta, zoheid 7-2

• tathāgata 8-3; Words in picture-blog

• tathágata-gàrbha 4

• Tàxila (stad) 33-2

• Tendai-traditie 37-5

• theïsme 22-3

• Theravāda 15, 27-2, 37-3

• Tibet 25, 27-2

• tijdspad 6, tijd 6-1, • tijd, de drie 36,

• Tishya Boeddha 13

• titanenkoning 27-3

• toehoorders / Srávaka-yana 8-3

• toekomst 38-2

• totaliteit 1

• transformatie 12-5

• Traya-trimsa, hemel van de 33: 9

• trots, verwaandheid 25-6

• Túshita 23

• twin-miracle 9-2

• ucchéda drsti (spreek: oetsjeeda) 4

• Udána (zangen) 32

• Uddiyána 33

• uiteenzetten (vacánaka ?) 22

• ultieme werkelijkheid 25-3

• universeel licht 27

• universeel monarch/cakravartin 35

• universum 37-2, 37-6

• upa-disésa 20-3

• upáya 1-1

• Urága Sutta 22-2

• úttara 12-3

• Vaccha-gotta (een aceet) 20-2

• Vaisrávana (Yaksha-koning) 1

• Vairocana (Rocana) 6, 35-2,
het tulpen-en-tempelsblog, de pagina over Unkei

• Vairocana-bhi-sambodhi-tantra 23

• vajra 13

• Vajra-garbha (Diamant-matrix) 26, 26-1

• Vajra-yāna 11

• Varanasi (de stad) 37-6

veda, 2, 4

• vedische mathematica 30

• verbale en mentale oefeningen 33

• verdienste 17

• verfraaiingen 4-2,

• vergeten raken Dharma 18-2,

• verlangen, sferen van 37-5

• verlichting 7

• vernietigen, geen 37-2

• verschijningsvorm 14

• verwarring 14, 22-2

• Vessàntara jataka 22-2

Vimala-kirti-nirdésha (tekst) 33-2

• Vimúkti-rasa / smaak van bevrijding 37-3

• Vipàshin Boeddha 13

• vipasyaná / vipassaná 37-5

• virága 26-1

• Viru-paksha, Naga-koning 1

• Vishnu, hindu-god 37-5

• Vishvabhú Boeddha 13

• Visuddhi-magga (een tekst) 36

• vlam (parabel) 9

• vlot, parabel van het 21-4

• voedsel / ahara 37-3

• voertuigen (boeddhistische stromingen) 38

• voorwaardelijk, afhankelijk ontstaan 22-2, 37-2

• vorm/niet vorm 20-2

• Vrta, de slang 13

• Vuur (sutra) (aditta-pariyáya) 37-6

• waardigheden 12

• waarheid, een meteloos rijk 24

• wagenmenner 25-2

• ware werkelijkheid, aard van 21-3

• weerspiegelaar (parabel) 35-2

• wensloos 11, (apra-nibita) 14

• wereld als fantoom 22-2

• wereld van verduren 8, 31

• werelden 4

• weten, zelf te .. komen 15-2

• wijsheid (prajñya/pañña of añya/añña) 20-2, 22

• werkelijkheidslichaam 1

• wil tot verlichting 27-2

• windrichtingen, alle 12-4-2, de 4: 27-2

• wolken (dharma-megha) 34

• woordloze dharma 12-3

• wortels van het goede 23, 25, 36;
ook boek 14 over adisthāna en pranidhāna

• Wutai shan 32

• wu-wei 25-2
• Xuanzang 12-3, 38

• yaksha-koning 1

• Yama 19

• Yama-pura, dodenrijk 19

• yathá bhutá, zoals het is 22-2

• yathábhutam ñanadàssanam 8-3, 21-4

• Yin-Shun 17

• Yogacára (een traditie) 18-3

• zaad, boeddha- 21-5

• zelfkwelling 18

• Zhiyi (Chih-I) 37-5

• zien 14, 24

• Zijderoute 2

• zilver (in de Ganges) 27-2

• zintuigen 1,

• zo-gekomen 8-3

• zo(-heid) 7-2

• zon, van de ... komen 6, vergelijking 23, resp. licht 27-3

• zonder beelden zijn/animitta 37, Lanka 2-2Het woord Bloemenkrans staat voor Perfecties die we kunnen behalen en dan als het ware aanbieden aan Boeddha die ons geleerd heeft wat die Perfecties zijn en hoe ze vergaard moeten worden.

Naar de startpagina

Andere woorden- en begrippenlijsten:

Lankāvatāra soetra | Pad van vertrouwen (Mahāyāna Sraddotpāda Shastra) | Diamant soetra
Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme