DE BLOEMENKRANS SOETRA

Avatàmsaka Soetra


Begrippenlijst


DE VAKTERMEN


De vaktermen van het Boeddhisme worden niet doorheen alle (sub-)tradities gelijk geïnterpreteerd.
De vroegste Āgama- en Pāli-teksten zijn ontstaan als een reactie op de concepten die binnen de veda en de upanishads naar voren worden gebracht en waaruit het hedendaagse hinduïsme zijn inspiratie haalt.
Alle Mahāyāna-geschriften, de soetras (sūtra), zijn een reactie op de genoemde vroege Āgama- en Pāli-teksten; ze zijn het er niet helemaal mee eens, ze geven er uitbreiding aan, of een andere wending.
Binnen de Mahāyāna-stroming zijn de soetras over het algemeen zowel een reactie op de veda en de upanishads, als op de Āgama- en Pāli-periode, als op elkaar.
Zo geeft de vroegste collectie canonieke werken waar het woord Mahāyāna op van toepassing is, de Prajña-paramitā-collectie, een eerste commentaar op het in de eerdere geschriften naar voren gebrachte begrip sunyatā, dat we hier kortheidshalve vertalen met 'ledigheid'. De Lotus soetra, bijvoorbeeld, verwijst daar impliciet naar.
De Avatámsaka soetra is een impliciet commentaar op de Lotus soetra en interpreteert de termen hier en daar anders.
De Lankāvatāra soetra is voor een deel geschreven uit bewondering voor zowel de Prajña-paramitā-collectie als voor de Avatámsaka soetra, en Ashvaghosa's 'Ontwaken van Gelovig Vertrouwen in de Mahāyana' probeert een synthese van voorheen aangeboden begripsaanduidingen, maar komt dan toch uit bij een omschrijving van terminologie waar zen en Reine Land zich prettig bij voelen, maar anderen waarschijnlijk weer niet helemaal.

Het is daarom verstandig de verschillende vaktermen te interpreteren naar de tijd waarin ze in deze of gene stroming ontstonden, of binnen de context van dit of dat canonieke geschrift, en er bij te bedenken dat er altijd anderen zijn die het, op basis van weer andere teksten, anders zien.

Uitspraakregels voor vreemde woorden:
De u wordt uitgesproken als oe als in hoed: Borobudur = Boroboedoer.
De j wordt uitgesproken als dj; jātaka = djaataka.
De c, ch en cch worden uitgesproken als tsj; citta = tsjieta; chan = tsjan.
(a)samskrta, samengesteld(heden) 14, 25-2
(im)permanent 35
(niet-)verschillend 4
10 concentraties 27-2
10 krachten Lankāvatāra soetra I
10 Onuitputtelijke Kostbaarheden 22
10 onuitputtelijke kwaliteiten 27-3
10 perfecties 19
10 principes 36
10 stadia 1, 3-2, 7-2, 15, 17, 26-1
10 verblijfplaatsen 15, 33
10 voorgaande Boeddhas 13, 23
10 windrichtingen 12-4, 26-1
140 dagelijkse handelingen 11-2
2 naturen 25-3
tweede concilie 30
3 Boeddhalichamen (trikaya) 5
3 juwelen 26-1
3 voertuigen 8-3, 12-3
3 werelden 26-1
32 fysieke kenmerken van Boeddha 27, 34, 34-2
4 dhyana 26-1; de vier
4 edele waarheden 8, 26-1
4 elementen 36
4 faculteiten 26-1
4 grote hemelkoningen (catturmaharajikadeva) 31
4 juiste inspanningen 26-1
4 onmetelijken 26-1
4 rivieren 27-2
4 supranormale krachten (chandiddhipada) 26-1
5 krachten (pancabalani) / 10 krachten 26-1, 28, 28-2
5 levensregels 17-2
6 harmonieën, principes van 18-2
6 levensvormen 26-1
6 paden van wedergeboorte 35-2
62 verkeerde meningen 17-3
7 bojjanga/factoren van verlichting 26-1
8 bevrijding, vormen van (astavimoksa) 12-5
84.000 (dharmadeuren) 12-4
aard 24, 26-1
abhaya 33-2
Abhidharma / abhidhamma 1
abhiñña 28
abhiseka-ritueel 21-5
achtzaamheid 25-6
adhisthana/pranidhana 3-2, 12
afhankelijk, voorwaardelijk ontstaan 23-2
afstammingslijn 17-2, 18-2, 34, 37-2
Āgama 22-2, 25-3, 36, 38
Aggi vacchagotta sutta 37-6
agressie 36
ahimsa 25-5
Alagaddupama Sutta 21-4
Alice in Wonderland (Lewis Caroll) 5
alomtegenwoordigheid 23-2
alwetendheid 18, 21, 25-2
Amaravati 13
Amitabha/Amatayus 31, 37-2
(ook Amitabha/Sukhavati: Migratie van Boeddha's voorouders)
Amitayurdyana 31
amrtarasa, doodloos 12-4
anántarika-kamma, onmiddellijk resultaat 25-5
anatta 20-2
Ándhaka-trend 28-2
angst 26-1, 27-2, 33-2
animitta 14, 28-2
anupadisesa 21
Arhat 11, 15, 28, 35, 37-6
arrogantie 27-3
asava / Asavakkhaya Ñāna 28
ascetische praktijken 27
Ashvaghosha 2-5, 27-2, 37
aspiratie 24
asubha/onzuiver 12-5
asura 13
Atharva veda 30
atomen 15, 30, 26-1
Avalokiteshvara 15, 21-3, 23, 37-5, 37-6
Bamiyan 12-3
Bareau 28-2, 33-2
basis, het ontberen van een 27-4
bedrog 27-3
begeerte 27-3, 33-2, 35
bestaan of niet-bestaan 15-3, intrinsiek bestaan 20
betekenis, kennis van 33
bevrijden, wezens ... 12-4
bevrijding, 8 vormen van 12-5
bewustzijn, voorbij 26-1, gelijk verlichting 38
Bhágavan 13
bhakti, het vedische 12-2
Bhaisajyaraja sutra (Helende Boeddha) 37-4
Bhaya sutta (over vrees) 33-2
bloemenkransen 12
binnengaan in de juiste concentratie 12-4-2
Bodhgaya 14, 37-6, India-Bodhgaya
bodhi, vakterm voor verlichting 12
bodhiboom 1-1, 13, 14, 23
bodhicitta, wil tot verlichting 12-2, 18, 26-1
Bodhidharma 10-2, 12-3
Bodhimanda(la) 9
bodhimind 26-1
Bodhisattva/bodhisatta 2-4, verzamelpagina
bodhisattvageloften 16, 18
bodjanga/bojjanga 26-1
Boeddha 1, 14, archiefpagina
Boeddha’s geboorte 35, in de Pāli-canon
Boeddha’s en de bodhisattva's levensduur 35-2
boeddhafamilie 26-1, 27-4
Boeddhakenmerk 35-2
boeddhaland 11, 21, 24, 26-1
boeddhalichaam 26-1
boeddharijk 7
boeddha-werken 33
boeddhawoorden (Buddhavacana, spreek: -vàtsjana) 26-1
Bön 25
boosheid 36
Borobudur 39-5, de eigen pagina
bovenredelijk, bovenwerelds 12-3, 38-2
Brahma 13, 19, 21-3, 26-1, 37-2, 37-4
Brahmajala sutta 15-3, 17-3
Brahmanimantana sutta 37-2
brahmavihara 25, 25-3, 27-2
Brhad aranyaka upanishad 33-2, 37-6
Buddhabhadra 27
Buddhadasa 12-4
Buddhaghosha 33-2, 36
buddhakula (boeddhafamilie) 12-4
buddhi (ontwikkelen van licht) 16
Cakkavattasihanada sutta 23, 35
cakravartin/wereldheerser 34
categoriën (huayen-stroming) 10
Caturmaharajika 19, Yünnan
catvara-vasharadya (4 onverschrokkenheden) 33-2
chan/zen 26
chanda 7-2
Chao-lun 21
chöd 25
cintamani/geestjuweel 26-1
cirkelgang van geboren worden en sterven 21
civiliseren 25-4, 33
clan (gotra) 26-1, 35-2
concentratie 24, 26-1, 27-2, 27-3
concilies (het derde) 37-3
condities (het geconditioneerde/ conditioneren) 26-1, 37-6
Confucianisme (m.b.t. spijt) 35-2
contempleren 22-2
cosmos 20
Cunda, de monnik 35-2
cijfers, reeksen van 4
Daoisme (spontaniteit) 38
darshaná 27
dasabalanana (10 krachten) 28-2
Dasa-nipáta (een canon. werk) 28-2
dedicaties 25
Descartes 22
Deva 8-3
Devi-/srimad bhagavantam (legende) 13
Dhammapada/dharmapada 21-5, 27-3
dharani 3-2, 21-5, 24, 26-1
dharma eindigende tijd 18-2
dharma/niet-dharma 21-4
dharmadeuren, 84.000 12-4
Dharmadhatu 24
Dharmagupta, traditie der 27
Dharmakaya 2-5, 12-4, ook het stukje over schildertechniek op de Korea-pagina
Dharmamegha (dharma-wolk of -regen) 17
Dharmaraksha (vertaler) 35-2
dharmawiel 26-1
dhatu (dharma-) 26-1
dhruvaloka (een gebied) 13
dhyana/jhana 7; het lemma
dhyani-boeddhas 26-1; de Borobudur-pagina
diagnose 33
diamant 5, 17; -soetra 22-2, 30; banier van 24
dienstbaar 26-1
Dipánkara (Boeddha) 13
doctrine / niet-doctrinair 10-2
Dogen (soto-zen) 27
dualisme 14
dukkha/duhkha 8
duisternis, onwetendheid) 1
dwazen (samenleven met) 18
edelstenen 1-1
ene voertuig (ekayana) 8-3
eenderheid van boeddha en bs 25
eenderheid, samata 15
Eerste Leerrede 2-3
eeuwig, de wereld is 20-2
ego, zelf en 26-1
eigen aard, geen 14
Eigen-kracht/Ander-Kracht 3-2; de Tannishō

ekacitta / een bewustzijn 10
ekarasa, één smaak 37-2, 37-3
ekayana (1 voertuig) 38
Ekottara Āgama 23-2
elementaire cosmos, een concentratie/samādhi 27-4
elementen (dhātu) 9
Emei shan, de berg 32
Enkel Bewustzijn 18-3
ens, -heid 22-2
esoterie 6, 38-2
essentie = geen essentie 38-2
ethiek (sīla) 22
Fatsang 20-2
fenomenen 20-2; elkaar niet kennen 10
gaan, de leiders komen niet, noch gaan 24
gama 9-2 (dorp, des pummels)
gamma (dwaas) 18
garbha 4
Garbhakaya 4
garuka kamma, zwaarwegend karma 25-5
gati, geboren zijn 21-3
geboorteverhaal/Jataka 6
geconditioneerd 26-1
gedachtemoment 33
geest 10
geestjuweel (cintamani) 26-1
geestkracht 24
geledingen(7 bodhipakshika) 11
gelijkmoedig 25-3
gelofte, voortijdelijke boeddha- 14
gelovig vertrouwen 22
geluid 1, 12-4-2
generositeit, geven 17
gevoel, lichamelijk 16
geweldloos 25-5
gewijdden 12-4
gewoontepatronen 38-2
Goed Verdeelde Tijd 19
goden 2
goud 20-2
Great Sun Religion 23
grenzeloze, het 30
groepen van hechten, 5 groepen , 20-3
H. Kern 35-2
haarpunten, herbergen alle werelden 1
haat 33-2
handelen, contemplatie op 16, 24, 25-2
Handelen en de vrucht daarvan 35-2
handelingen, zuiverende 12
hechten, 5 groepen van 20-3
hedonisme 18
Helende Boeddha 37-4
Hemávata soetra 37
hetzelfde zijn van de relatieve wereld 37-3
Himalaya-tradities 37-5
hina(yana), Klein Voertuig 12-3
hindu-tradities 13
horen, faculteit van 12-4-2
Huayen 2-5
Huineng 10, 12
Hybrid Sanskriet 12-2
icchantika-theorie 25-5
iddhi 28, 28-2
ik, mijn 35
illusie 27-3, 33; illusoir 2, 4, 5-2, 12
immanent 38
in de wereld 15
India 13
Indra 13, 14, 17
Indra’s net 5, Buddhabhadra's versie
Indus-vallei-civilisatie 4
inherente aard 14
intentie 26-1
inzicht 14
Jainisme 12-2
Jambudvipa 9
jñana/weten 26-1
juwelen(bergen) 27-3
Kailash 37-6
Kalachakra 35, -ritueel 23
kalmte en inzicht 37-5
Kánaka-muni, Boeddha 13
karma 22-2, 23, 37-6
karuna 37-5
Kaya-gata-satí sutta 21-3
kkhanda / ksandha (de 5) 8-2
kennen, de fenomenen elkaar niet 10
kennis, analytische 33
Khotan 2
Kleine / Grote Voertuig 12, 12-3
komen/gaan, ayavyaya 1, komen 24
Krakucchanda, Boeddha 13
kristal, een helder 27-4
kruin aanraken 3-2
ksanti/geduldige verdraagzaamheid 8, 12
Ksaya-njana (uitgeblust zijn) 7
Ksitigarbha 37-6
Kushinagar 37-6
kwade wil 27-3
karnen 37-5
Lalitavistara 12-3, 34
Lankavatara soetra 8, 10-2, 15,etc.
láukika 12-3
ledig (sunya/sunyata) 9, 11, 14
leeuw der mensen 24
leiderschap 35
leraren 27-4
leringen, boeddha- 33
levensduur/tijdpad/tijd 6, 31, 38-2
levensregels 17, 18, 18-2, 25-2
lichaam, Samanta-bhádra's 3, transformatie 12-5, 27-4
licht 1
Linji (rinzai) 27-2
loka (plaatsen) 12-4
lokóttara-vada/-stroming 7, 20; -dharma 12-3
lotushart 5
Lotus Soetra 8, 12-2
Lumbini 37-6
Madhyama-agama/Majjhima Nikaya 21-3
Madhyāmaka-traditie 23-2
Mágadha 7
mahā 12-3
mahakaruna 12-4
Mahamati 8-3
Maha-maya (Boeddha's moeder) 35
Mahapadana sutta (Pāli-tekst) 34
Mahaparinirvana Soetra, de mahāyāna 18-2, 21-5, 25-5
mahapurusha 34
mahasattva 2-4, 21-3
Mahavairocana-Sutra 23
mahāyāna 7, 9, 11, 12-3
Maitreya bodhisattva 23
Mándala het lemma
Manjushri 7-2,
Manosarovar 27-2
mantra 30, het lemma
maruts, de (stormgoden, hinduïsme) 13
materie (rūpa) 20-2
matrix, garbha 4
mededogen 12-4, 33-2
megha (dharmamegha) 15
Menander, koning 37-4
mensen, tien concentraties 27-2
Meru, Sumeru 13
Milindapanha, geschrift 37-4
mirakel (twin-miracle) 9-2
morele zelfreflectie (otáppa) 22
morele zuiverheid 33-2
Mucilinda, slangenkoning 32
muziek 23-2
naga, -koning 1
Nagarjuna 20-2, 25-6, 33, zijn Vímsaka
Naropa (geleerde) 22-2
netwerk van werelden (loci) 5
niet spreken/preken 10-2
niet-twee, niet-vorm 27
niet te vernietigen lichaam 21
Nigrodha boom 14
Nikāya (Kleine Voertuig-collectie) 22-2
Nīla-kantha (blauwe keel) 37-5
nimitta (teken, niet-teken) 20-2
niráma 12
Niramisa sutta 25-3
Nirmanakaya (schijngestalte) 37
nirmana-rati (een verblijfplaats) 9
nirodha/uitdoven 7, 12-5, 20
nirvana 8-3, 12-3, 20-3
nobelen 25-4
noch … noch 21-4
normen 38-2
Nyingma 31
obstakels 36
oceanen 12-5, ook de zijderoute-pagina
oergelofte, Vairocana's 25
onbegrensd, Boeddhas zijn 27-4
onbevreesd 33-2
onbeweeglijk 2-5
onbewogen 12-4
onderling doordringen 2-5
onderscheid aanleggen 8, 10-2
onderwijstechniek 33
oneindigheid 27-2
Ongeboren 22
onmeetbaar 30
ontelbaar 30
ontkennen 37-5
ontstaan 22-2
Ontwaken 27
onveranderlijk 7
onvergelijkbaar 30
onvernietigbare aard van de werkelijkheid 21
onverschrokkenheid 33-2
onverstoorbaar 27-3
onwetendheid (duisternis, tamas) 1, onwetendheid, web van 14
overdracht van verdiensten 17
pad van de leraar 27-3
pad, marga 12-2
Padma, Boeddha 13
Pāli 7-2, 9, 9-2, 11, 12-3, 6
Pánini, grammaticus 4
paramartha (absoluut, bovenwereld) 12-3, 20-2, 25-6
parinirvana 10-2
paranimmitavasavatti 19
Pascal 5
Penor rinpoche 31
piccham 8-2 (kloppen)
plotseling / geleidelijk 12

prajna (wijsheid) 37-5
Prajnya-paramita (perfectie van wijsheid) 30
praktijken, ascetische 27
pratimoksha/patimokkha (monialen-regels) 28
pratisamvid (4 manieren van weten) 33
Pratyeka Boeddha (zelf-verlichtte) 12-3
principes, alles overstijgende 25-2, 33
punna/punya/punyaskandha (verdienste, verdienstelijk, verdienstelijk lichaam) 17
Pushya, Boeddha 13
putthujhana (wereldling, onverlicht) 18
Quan yin, bodhisattva 12-4-2
Rátana sutta (parabel van de lamp) 9
realiseren, realiteit 27-3
recitatieven 27-2
reincarnatie vs wedergeboorte 25-5
Reine land 18-2, 31,

(Reine) gelukzalig land Aksóbhya Boeddha
Relatief weten/sammati-ñyana 37-4
remedie 33
Rg-veda, Indra in de 13
Rijk van de boeddhas 22-2
Rijk van Werkelijkheid 21-4
rinzai (linji-chan / zen) 27-2
rivieren 27-2, 35-2
Róhitassa soetta (Pāli-werk) 20-3
ruimte, de mándala in de 2, aldoordringend 12-4, 4 atmosferen in 37-3
rupa, materie 20-2
rusten op/asraya 37-3
Sakka/Sakra 19
Sakyamuni 7-2
samadhi 17, 18-2, 27-2
de 3: 12-4,
samyak-: 12-4-2
Samaññaphala soetta 22-2, 28
Samantabhadra 3, 3-2, 28-2
samápatti (meditatie) 17, 37-4
samatá (eender, gelijk zijn) 15-3, 33
Sambhoga-kaya, vreugdevolle resultaatslichaam 3-2
samsara 7
samvrti (wereldse waarheid) 12-3
Samyutta nikaya/samyukta agama 23-2, 35
sangha 28
Sariputra 8-3
sasvata drsti (eeuwigheidsleer) 4
sàti 22-2, 37-5
satipatthana 16
Sautrantika-traditie 30
scheppen/schepper 37-2, 37-4
schepping 22-2
schilder, = de geest 5-2
sectariërs 22
Seng Chao, geleerde 21
Shangri-la (grot) 32
Shantideva, geleerde 17
Shikin, Boeddha 13
Shikshanandha, geleerde 27
Shinran shonin (Reine Land-stichter) 37-5
Shudódana 35
Siddhartha 19
skandhas 8-2,
Soba rigpa 37-4
sóbhana-sādhāranā, fraaie geestesgesteldheden 22
Soedhana 23
soma 13
soetta/ sutra (Eerste Leerrede) 8-2
Soto zen 15
spiegel (parabel) 35-2
spijt betuigen/boete doen 35-2
spirits etc 1
spontaan 38
spreken / niet spreken 10-2
sraddha (geloof, vertrouwen) 12
Sraddhotpada shastra 12-3
Sravaka (toehoorder) 12-3
Srimaladevi soetra 33-2, 37-3
Srimālasimhanada Soetra 25-3
srota-apanna 18, 27-3
sterven 12-4
Sthaviravada 37-3
stoepa / stupa 5
stroom binnengaan 27-3
stroom 27-4
stupa 5, het lemma
Subha-kara-simha (monnik) 6
substraat 20-3
Sumeru 13
Surángama Soetra 12-4-2, 21-3, 38
Sutta Nipata 21, 21-5, 22-2, 25-3, 27-3, 33-2, 37, 37-3
Suyama 19
svabhava het lemma
Svarga (een streek) 13
tantra 6-1
tantrayana 11
tatháta, zoheid 7-2
tathagata 8-3; Words in picture-blog
tathagatagarbha 4
Taxila (stad) 33-2
Tendai-traditie 37-5
Theravada 15, 27-2, 37-3
Tibet 25, 27-2
tijdspad 6, tijd 6-1
Tishya Boeddha 13
titanenkoning 27-3
toehoorders / Srávaka-yana 8-3
toekomst 38-2
totaliteit 1
transformatie 12-5
Trayatrimsa, hemel van de 33: 9
trots, verwaandheid 25-6
Tushita 23
twin-miracle 9-2
uccheda drsti (spreek: oetsjeeda) 4
Udana (zangen) 32
Uddiyana 33
uiteenzetten (vacánaka ?) 22
ultieme werkelijkheid 25-3
universeel licht 27
universeel monarch/cakravartin 35
universum 37-2, 37-6
upadisesa 20-3
upaya 1-1
Uraga Sutta 22-2
uttara 12-3
Vacchagotta (een aceet) 20-2
Vaisravana (Yaksha-koning) 1
Vairocana (Rocana) 6,
het tulpen-en-tempelsblog, de pagina over Unkei
Vairocanabhisambodhi-tantra 23
vajra 13
Vajragarbha (Diamant-matrix) 26, 26-1
Vajrayana 11
Varanasi (de stad) 37-6
Veda 2, 4
vedische mathematica 30
verbale en mentale oefeningen 33
verdienste 17
verfraaiingen 4-2,
verlangen, sferen van 37-5
verlichting 7
vernietigen, geen 37-2
verschijningsvorm 14
verwarring 14, 22-2
Vessàntara jataka 22-2
Vimalakirtinirdesha (tekst) 33-2
Vimukti-rasa/smaak van bevrijding 37-3
Vipashin Boeddha 13
vipasyana/vipassana 37-5
viraga 26-1
virupaksha, Naga-koning 1
Vishnu, hindu-god 37-5
Vishvabhu Boeddha 13
Visuddhimagga (een tekst) 36
vlam (parabel) 9
vlot, parabel van het 21-4
voedsel / ahara 37-3
Voertuigen (boeddhistische stromingen) 38
voorwaardelijk, afhankelijk ontstaan 22-2
vorm/niet vorm 20-2
Vrta, de slang 13
Vuur sutra (adittapariyaya) 37-6
waardigheden 12
waarheid, een meteloos rijk 24
wagenmenner 25-2
ware werkelijkheid, aard van 21-3
weerspiegelaar (parabel) 35-2
wensloos (apranibita) 11, (apranibita) 14
wereld van verduren 8, 31
werelden 4
wijsheid (prajñya/pañña of añya/añña) 20-2, 22
werkelijkheidslichaam 1
wil tot verlichting 27-2
windrichtingen, alle 12-4-2, de 4: 27-2
wolken (dharmamegha) 34
woordloze dharma 12-3
wortels van het goede 23; onder "kaste" in "cultuurverschillen"
Wutai shan 32
wu-wei 25-2
Xuanzang 12-3, 38
yaksha-koning 1
Yama 19
Yamapura, dodenrijk 19
yatha bhuta – zoals het is 22-2
yathabhutam ñanadassanam 8-3, 21-4
Yin-Shun 17
Yogacara (een traditie) 18-3
zaad, boeddha- 21-5
zelfkwelling 18
Zhiyi (Chih-I) 37-5
zien 14, 24
Zijderoute 2
zilver (in de Ganges) 27-2
zintuigen 1,
zo-gekomen 8-3, zo(-heid) 7-2
zon, van de ... komen 6, vergelijking 23, resp. licht 27-3
Zonder beelden zijn/animitta 37
Het woord Bloemenkrans staat voor Perfecties die we kunnen behalen en dan als het ware aanbieden aan Boeddha die ons geleerd heeft wat die Perfecties zijn en hoe ze vergaard moeten worden.

Naar de
startpaginaAndere woorden- en begrippenlijsten:

Lankāvatāra soetra | Pad van vertrouwen | Diamant soetra


Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme